Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Do zakresu zadań Zastępcy Komendanta Powiatowego należy:

 1. Analizowanie stanu bezpieczeństwa w zakresie zadań przypisanych przepisami prawa do realizacji przez Państwową Straż Pożarną.
 2. Analizowanie wyników doskonalenia zawodowego w JRG KP PSP i przedkładanie wniosków Komendantów Powiatowemu.
 3. Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników podległych komórek organizacyjnych.
 4. Przygotowywanie ocen i opinii podległych bezpośrednio strażaków.
 5. Wykonywanie zadań dotyczących tworzenia KSR-G i przedkładanie wniosków.
 6. Okresowe analizowanie stanu gotowości jednostek ochrony ppoż, do działań ratowniczych, wypracowywanie wniosków i przedkładanie ich Komendantowi.
 7. Analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowywanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja.
 8. Udział w zespołach i komisjach powoływanych przez Komendanta Powiatowego
  do opiniowania analiz i oceny akcji ratowniczo - gaśniczych.
 9. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w imieniu Komendanta Powiatowego wg obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 10. Nadzór i bieżące analizowanie efektywności podejmowanych działań ratowniczo - gaśniczych przez jednostki ochrony p.poż. wypracowywanie wniosków i przedkładanie ich Komendantowi Powiatowemu.
 11. Przygotowywanie i przedkładanie Komendantowi Powiatowemu dokumentacji w sprawach dot. tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony p.poż. w ramach KSRG prowadzenie ewidencji tych jednostek.
 12. Analizowanie stanu wyposażenia JRG KP PSP i innych jednostek z KSRG w sprzęt ratowniczy, środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie
 13. Nadzór nad dysponowaniem siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu.
 14. Nadzór nad prowadzeniem okresowych sprawdzianów i testów dla strażaków KP PSP.
 15. Nadzór nad prowadzeniem inspekcji gotowości do działań ratowniczych JRG KP PSP i jednostek ochrony ppoż wchodzących w skład KSRG.
 16. Organizowanie szkoleń dla członków OSP włączonych do KSRG.
 17. Organizowanie i udział w ćwiczeniach i manewrach na obiektach w ramach.
 18. Prowadzenie i nadzór nad szkoleniem doskonalącym prowadzonym przez Komendę Powiatową dla JRG KP PSP i jednostek włączonych do KSRG.
 19. Organizowanie zawodów powiatowych w sporcie pożarniczym.
 20. Nadzór nad doskonaleniem zawodowym w tym nad zajęciami z wychowania fizycznego i zajęciami i zajęciami sportowymi w JRG.
 21. Prowadzanie kontroli wewnętrznych na podległych stanowiskach.
 22. Organizowanie odwodów operacyjnych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 23. Nadzór nad właściwą realizacją Instrukcji Komendanta Wojewódzkiego w sprawie postępowania w przypadku szkód wyrządzonych w majątku Komendy Powiatowej PSP w Śremie.
 24. Nadzór nad ćwiczeniami prowadzonymi przez D - cę JRG w ramach doskonalenia zawodowego
 25. Nadzór nad prawidłowa eksploatacją sprzętu będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.
 26. Nadzór nad dokonywanymi przez stanowisko do ds. kwatermistrzowskich zakupami wyrobów podlegających certyfikacji i standaryzacji — zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami jednostek nadrzędnych.
 27. Opracowywanie harmonogramów pełnienia służb w dyspozycji Komendanta.
 28. Współdziałanie z jednostkami OSP i ZG OSP w zakresie utrzymania gotowości do działań jednostek włączonych do KSRG.
 29. Współpraca z organami administracji zespolonej szczebla powiatowego, samorządowej, administracji specjalnej i innymi organizacjami w zakresie zabezpieczenia przyszłych działań ratowniczych.
 30. Bieżące uzupełnianie wiedzy własnej poprzez samokształcenie i zapoznawanie się z przepisami i literaturą fachową.
 31. Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem zasad bhp w czasie ćwiczeń i działań ratowniczych.
 32. Współpraca ze stanowiskami w KW PSP w zakresie dot. prawidłowej realizacji zadań służbowych i przygotowywanie projektów danych, informacji, sprawozdań do jednostki nadrzędnej.
 33. Opracowywanie kierunków działania, planów pracy w oparciu o analizy i wnioski wypracowane i działań całorocznych, wskazań przełożonych i jednostki nadrzędnej.
 34. Prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy, związanych z realizacją zadań służbowych.
 35. Wykonywanie innych czynności wynikających z art 1 ust. 2 Ustawy z dnia 24.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 88 poz. 400 z późniejszymi zmianami).
 36. Współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej.
 37. Współdziałanie z Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
 38. Przygotowywanie projektów umów zawieranych z innymi podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w ramach KSRG.
 39. Uzgadnianie planów organizacyjno - ratowniczych działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska.
 40. Uczestniczenie w pracach. Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".